Der ydes efter sundhedsloven automatisk tilskud ved køb af visse lægemidler. Tilskuddets størrelse afhænger af den enkelte persons forbrug af medicin med tilskud i løbet af en periode på ét år. Du starter på en ny tilskudsperiode, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode på ét år er udløbet.

 

Beløbsgrænser
Skemaerne nedenfor viser, hvorledes tilskuddet til medicin afhænger af den årlige udgift til tilskudsberettiget medicin. Medicintilskudsgrænserne reguleres én gang årligt den 1. januar med den såkaldte satsreguleringsprocent.

 

Medicintilskudsgrænserne pr. 1. januar 2016 fremgår af nedenstående skemaer:

 

Tilskudsgrænser – Voksne
Tilskudsprocent
0-935 kr.
0%
935-1.535 kr.
50%
1.535-3.325 kr.
75%
3.325-17.975 kr.
85%
Over 17.975 kr.
100%

Egenbetalingsloft: 3.880 kr.

 

Tilskudsgrænser – Børn
Tilskudsprocent
0-935 kr.
60%
935-1.535 kr.
60%
1.535-3.325 kr.
75%
3.325-22.115 kr.
85%
Over 22.115 kr.
100%

Egenbetalingsloft: 3.880 kr.

 

Tilskudspriser

Regionens tilskud ydes ikke altid til medicinens fulde købspris. Ved beregning af tilskud anvendes medicinens “tilskudspris”. Det er også tilskudsprisen, der anvendes ved opgørelsen af dit samlede forbrug af tilskudsberettiget medicin.

 

Tilskudsprisen fastsættes på baggrund af prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme aktive indholdsstoffer.

 

Henstandsordning

Ved hendstandsordninger betales hver måned en tolvtedel af egenbetalingsloftet. Egenbetalingsloftet er 3.880 kr. for både børn og voksne. En henstandsordning kan aftales med apoteket, hvis man I den igangværende tilskudsperiode har store udgifter til tilskudsberettigede lægemidler og forventes at opnå 100 pct. i tilskud eller hvis man i det foregående tilskudsår har opnået 100 % i tilskud.

 

Enkelttilskud

I særlige tilfælde kan Sundhedsstyrelsen bestemme, at der ydes tilskud til køb af medicin, der ordineres til en bestemt patient, uanset at medicinen ikke tilhører gruppen af tilskudsberettiget medicin. I sådanne tilfælde kan den behandlende læge ansøge Sundhedsstyrelsen om enkelttilskud til sin patient. Når der er bevilliget enkelttilskud til et bestemt lægemiddel betragtes det som et tilskudsberettiget lægemiddel.

 

Forhøjet tilskud
Ganske få mennesker kan være allergiske overfor eksempelvis et farvestof i en bestemt slags medicin. I sådanne tilfælde kan lægen søge Lægemiddelsstyrelsen om forhøjet tilskud til en anden og dyrere medicin.

 

Tilskud til døende
Efter sygesikringsloven kan Lægemiddelstyrelsen efter ansøgning fra den behandlende læge tildele en døende, som vælger at tilbringe sin sidste tid i eget hjem eller på hospice 100 % i tilskud til den medicin, som lægen har udskrevet på recept. Tilskuddet ydes, uanset om det pågældende lægemiddel er tilskudsberettiget eller ej.

 

Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR)
Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket købet til
Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), som sikrer, at du modtager korrekt tilskud. Tilskuddet beregnes på baggrund af din aktuelle status i CTR.

 

Kommer du i tvivl om, hvorvidt du har fået det rigtige tilskud, kan du henvende dig på apoteket. For at hjælpe med at dokumentere dine medicinkøb fremgår dit CPR-nummer af bonen fra apoteket. Det bør du være opmærksom på, ligesom du bør gemme dine boner.

 

Andre medicintilskud
Kommunerne kan endvidere i medfør af sociallovgivningens regler yde tilskud til betaling af udgifter til medicin til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, til personer i økonomisk trang eller til handicappede, som bor i eget hjem.

________________________________________________________________________

 

Man kan kun få tilskud til lægeordineret og tilskudsberettiget medicin. Tilskuddet beregnes på baggrund af den enkelte borgers aktuelle saldo i CTR (Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister). Læs mere i nedenstående link om reglerne og om hvorfor nogle præparater ikke længere kan opnå sygesikringstilskud.

 

Fra den 29. februar 2016 ændrer noget smertestillende medicin tilskud (f.eks. gigtmedicin eller paracetamol). Det betyder, at der er noget medicin, som du ikke længere vil få tilskud til. Anden medicin vil du fremover kun få tilskud til, hvis en læge vurderer, at du opfylder visse betingelser (klausuleret tilskud).

 

Se her, hvilke lægemidler ændringen drejer sig om…

Ønsker du Tilskudsgrænserne 2016 i printvenlig udgave klik her